• Versie 1.0

  Gebruiksvoorwaarden r2msports.nl

  Met het bezoeken van en/of gebruiken van deze website (inclusief alle inhoud en functionaliteiten beschikbaar onder de r2msports.nl (genoemd de “Site”)) accepteert u en gaat u akkoord met het volgende:

  (1) Deze voorwaarden en condities voor gebruik (“Gebruiksvoorwaarden”);
  (2) Zowel de privacyverklaring van R2M SPORTS (“Privacyverklaring”), te vinden op http://www.r2msports.nl/privacyverklaring/ en;
  (3) Ieder ander beleid ontwikkeld door R2M SPORTS over tijd en vermeld op de Site of ieder deel van de Site, waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen.
  In deze Gebruiksvoorwaarden:
  • Betekent “we” R2M SPORTS
  • Betekent “u” of "jij" de persoon die gebruiktmaakt van onze diensten of de Site bezoekt
  • Betekent “diensten” alle goederen of diensten die we aan u leveren, waaronder het bieden van toegang tot de Site.

   

  LEES DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DOOR.


  Deze Gebruiksvoorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden van iedere andere overeenkomst die u met R2M SPORTS heeft of zult hebben. R2M SPORTS behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaringen of ieder ander document, beleid of richtlijn waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, op ieder moment en naar eigen oordeel te veranderen of aan te passen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden veranderd zullen we de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op r2msports.nl plaatsen en het versienummer aanpassen. Iedere veranderingen of aanpassingen zullen van kracht worden ten tijde van het plaatsen van de herziene Gebruiksvoorwaarden op r2msports.nl, en uw toegang tot en gebruik van de site na het plaatsen van de herziene Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen uw acceptatie hiervan.

   

  1. Site Toegang


  Onder voorbehoud van enige rechten op grond van een andere overeenkomst met R2M SPORTS, verleent R2M SPORTS u een beperkte toegang tot en enkel persoonlijk, non-commercieel gebruik van de Site. Iedere vorm van kopiëren, herdistributie, heruitzending of publicatie van gedownload materiaal is strikt verboden zonder uitdrukkelijk akkoord door R2M SPORTS op papier. Een dergelijke verstrekking omvat niet, zonder beperkingen: (a) elke doorverkoop of commercieel gebruik van de Site of de inhoud; (b) de verzameling van en gebruik van ieder product of vermelde diensten of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van de Site en de inhoud; of (d) gebruik van iedere vorm van data mining, robots of vergelijkbare dataverzameling en –extractiemethodes. Uitgezonderd het bovenvermelde heeft u geen recht of licentie door implicatie, rechtsverwerking of anderszins op of voor ieder patent, handelsmerk, auteursrecht, of eigendomsrecht van R2M SPORTS of derden.

  U mag geen framing technieken gebruiken, inzetten of framen om enig R2M SPORTS handelsmerk, logo of andere bedrijfseigen informatie (inclusief de afbeeldingen op de Site, de inhoud van iedere tekst of de layout/ontwerp van iedere pagina of formulier of een pagina) te omvatten zonder de uitdrukkelijke toestemming van R2M SPORTS op papier. Daarnaast mag u geen meta tags of iedere andere vorm van "verborgen tekst" die gebruik maakt van een R2M SPORTS naam, handelsmerk, dienstmerk, design, logo of productnaam gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van R2M SPORTS op papier. Indien u een deel van de Site bezoekt dat een gebruikersnaam of wachtwoord vereist, bent u verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van die gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u gaat akkoord met de acceptatie van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. In het geval dat de vertrouwelijkheid van uw account of wachtwoord op enige manier is aangetast, moet u R2M SPORTS hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. R2M SPORTS behoudt zicht het richt om iedere en alle actie te ondernemen die het nodig of redelijk vindt, om de beveiliging van de Site en uw account te garanderen, waaronder, zonder beperking, het beëindigen van uw account, het veranderen van uw wachtwoord. of her opvragen van additionele informatie om transacties op uw account te autoriseren.

   

  Niettegenstaande het bovenstaande mag R2M SPORTS afgaan op de autoriteit van iedereen die toegang heeft tot uw account of uw wachtwoord gebruikt en in geen geval en onder geen enkele omstandigheden zal R2M SPORTS aansprakelijk worden gehouden voor u of iedere aansprakelijkheid of schade voortkomend of voortvloeiend uit (i) iedere actie of passiviteit van R2M SPORTS onder deze bepaling, (ii) iedere aantasting van de vertrouwelijkheid van uw account of wachtwoord en (iii) iedere onbevoegde toegang tot uw account of gebruik van uw wachtwoord. Ieder onbevoegd gebruik van de Site zal de toegang onder deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen en mag iedere toepasselijke wetten schenden waaronder auteursrecht, handelsmerk (waaronder handelsimago), en communicatie voorschriften en statuten. R2M SPORTS behoudt zich het recht alle overtreders te vervolgen in de meest ruime zin als toegestaan bij wet.

   

  2. Gebruik en Toezicht


  U mag de Site alleen gebruiken zoals bedoeld door R2M SPORTS. Hoewel R2M SPORTS geen verplichting heeft op toezicht te houden op de Site en niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van de inhoud van iedere boodschappen, informatie of overgedragen bestanden op de Site, behoudt R2M SPORTS zich het recht om zaken te verwijderen, verplaatsen, wijzigen, weigeren te plaatsen of iedere andere geschikte actie te ondernemen met betrekking tot dergelijke berichten, informatie of bestanden die door R2M SPORTS, naar eigen oordeel, bezwaarlijk worden geacht of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden overtreden, waaronder het weigeren van toegang tot de Site aan iedereen op elk moment. Alle personen worden hierbij op de hoogte gesteld dat het gebruik van de Site toestemming tot dergelijke acties, toezicht en inspectie vertegenwoordigt.

   

  3. Auteursrecht


  Alle inhoud op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de R2M SPORTS naam, design, teksten, graphics, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden, audiovisuele bestanden en andere bestanden, en de selectie en ordening daarvan (“Materialen”) en alle eigendomsrechten in de Materialen zijn het volledige en exclusieve eigendom van R2M SPORTS of haar licentiegevers. Met uitzondering van uitdrukkelijke vermelding in deze Gebruiksvoorwaarden of in iedere andere overeenkomst die u met R2M SPORTS heeft mogen geen van deze Materialen gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, gedownload, tentoongesteld, geplaatst of overgedragen worden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) elektronisch, mechanisch, kopiëren, opnemen of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van R2M SPORTS. Toestemming wordt verleend om de Materialen op de R2msports.nl website tentoon te stellen, te kopiëren, te verspreiden en te downloaden, enkel voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik; op voorwaarde dat u zonder toestemming van R2M SPORTS (a) geen Materialen mag kopiëren, publiceren of plaatsen op elk computer netwerk of uitzending of publicatie media, (b) de Materialen niet mag aanpassen, en (c) geen enkel auteursrecht

  of andere eigendomsrechten in de Materialen mag verwijderen of wijzigen.

   

  4. Auteursrecht Klachten


  R2M SPORTS respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is en op de Site is geplaatst op een manier die auteursrechtinbreuk maakt, neem dan onmiddellijk schriftelijk contact op met R2M SPORTS en verstrek de volgende informatie:
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
  • Een beschrijving van de locatie in de Site van het materiaal dat volgens u is geschonden
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;
  • Uw verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het omstreden gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent, of de wet;
  • Uw verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht. De afhandelaar van R2M SPORTS voor melding van claims van auteursrechtinbreuk op de Site kan als volgt worden bereikt:

  info@r2msports.nl.

   

  5. Operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid


  Alle toegang tot en gebruik van de diensten, functionaliteiten en Materialen beschikbaar op de Site worden geregeld door en zijn onderworpen aan het volgende operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid. R2M SPORTS heeft het recht, maar niet de plicht om uw toegang tot en gebruik van de Site en Materialen te allen tijde op te schorten of te beëindigen, en iedere communicatie en materialen waarvan R2M SPORTS naar eigen goeddunken gelooft mogelijk het toepasselijk recht, deze operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid of de rechten van derden te schenden te blokkeren of verwijderen. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met het niet doen van het volgende:

  Het uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de Sites van iedere boodschap, data, informatie, tekst of ander materiaal (“Inhoud”) dat onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, obsceen, intimiderend, bedreigend, kwetsend, de privacy of publiciteitsrechten schendt, oneigenlijk, opruiend, discriminerend of anderszins schadelijk is naar derden;
  • Het uploaden of overdragen van elke vorm van Inhoud die een misdrijf inhoudt, steunt, eraan bijdraagt of aanmoedigt, de rechten van een partij schendt (waaronder auteursrecht), of dat op een andere manier aansprakelijkheid creëert of een lokale, landelijke of internationale wet schendt;
  • Het uploaden of overdragen van elke vorm van Inhoud die een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van R2M SPORTS of derden kan schenden. Schending kan voortkomen uit het oneigenlijk kopiëren en plaatsen of het verspreiden van afbeeldingen, logo’s, software, artikelen, muziek of video’s. door het plaatsen van enige vorm van Inhoud, vertegenwoordig en verklaart u dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke Inhoud te verspreiden en reproduceren;
  • Het imiteren van een persoon of entiteit of het anderszins verkeerd voorstellen van uw affiliatie met een persoon of entiteit of het interfereren van andere gebruikers van de Site. Tenzij u deelneemt in een onderdeel van de Site dat anonimiteit vereist of toestaat bent u verplicht uw eigen naam te gebruiken in online communicatie;

  • Het uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de Site van iedere Inhoud zoals liefdadigheidsverzoeken, petities voor handtekeningen, kettingbrieven, of brieven met betrekking tot piramideschema’s, het adverteren of aanbieden van fondsen, het voeren van politieke campagnes, massamailing, iedere vorm van ongevraagde commerciële e-mails of “spam”, of het aanbieden of verspreiden van frauduleuze goederen, diensten, regelingen of promoties;

  • Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van R2M SPORTS, het publiceren of uploaden van iedere vorm van ongevraagde promoties, goederen of diensten, commerciële aanbiedingen of het plaatsen of overdragen van iedere vorm van advertenties, promotiematerialen of iedere andere aanbieding voor andere gebruikers van de Site voor goederen of diensten met uitzonderingen van de onderdelen (zoals het vertrouwelijke prikbord) die voor zulke doeleinden bedoeld zijn;

  • Het plaatsen of publiceren van artikelen die off-topic zijn volgens de beschrijving van de groep of lijst of het sturen van massamailing naar 10 mensen of meer indien een dergelijke e-mail redelijkerwijs klachten kan ontlokken van de ontvangers; en/of

  • Het verspreiden of hosten van schadelijke inhoud, waaronder, zonder beperking, virussen, Trojan horses, worms, time bombs, zombies, cancelbots of iedere andere vorm van computer programmeringsroutines die mogelijk schade aanbrengen, interfereren met, stiekem onderscheppen of ieder systeem, programma, data of persoonlijke informatie onteigenen;

   

  8. Handhaving


  R2M SPORTS behoudt zicht het recht maar accepteert niet de verplichting om deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder, zonder beperking, het verstrekken van waarschuwen, het opschorten of beëindigen van diensten, en/of het verwijderen, screenen of aanpassen van geplaatste Inhoud, zelfhulp en actief onderzoek, procesvoering en vervolging in iedere rechtbank of geschikte plaats. R2M SPORTS mag toegang hebben tot transactie informatie en Inhoud en deze gebruiken en onthullen indien nodig om iedere wet na te leven; onze distributie, klantovereenkomst te handhaven of toe te passen; het starten, vertalen, factureren en innen voor diensten of producten; het beschermen van de eigendomsrechten van R2M SPORTS, of het beschermen van gebruikers van de Site tegen frauduleus, misbruikend of onwettelijk gebruik van, of abonneren op, dergelijke diensten. Iedere indirecte of gepoogde schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, en daadwerkelijke of gepoogde schendingen door derden namens u zullen worden gezien als schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden door u.


  9. Verantwoordelijkheid voor uw Handelen.


  U blijft volledig verantwoordelijk voor de Inhoud van iedere vorm van boodschappen of andere informatie die u uploadt of overdraagt naar de Sites. U gaat akkoord met het vrijwaren en schadeloos stellen van R2M SPORTS van iedere aanspraak, actie, eis, verlies of schade (waaronder juridische kosten) gemaakt of opgelopen door derden voortkomend uit of betrekking hebbend op uw handelen, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van derden.

   

  10. Producten en diensten van derden


  Van tijd tot tijd kunnen andere partijen dan R2M SPORTS producten en diensten aanbieden en leveren op of via de Sites. Met uitzondering van informatie, producten of diensten met het R2M SPORTS merk die specifiek zijn aangeduid als verstrekt door R2M SPORTS, opereert, beheert of ondersteunt R2M SPORTS geen enkele informatie, producten of diensten op de Site of toegankelijk via de Site op geen enkele manier. R2M SPORTS is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en R2M SPORTS waarborgt de aanbiedingen van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites niet. R2M SPORTS accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van al deze en andere derden. U zou hun gebruiksvoorwaarden, privacy verklaringen en ander beleid zorgvuldig moeten doorlezen.

   

  11. Product en Dienst beschrijvingen en prijzen


  R2M SPORTS en derden die informatie, producten of diensten op de sites aanbieden proberen zo juist mogelijk te zijn. R2M SPORTS garandeert echter niet dat informatie, productbeschrijvingen en dienstbeschrijvingen of andere inhoud op de Site juist, volledig, betrouwbaar, actueel, of vrij van vouten is. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat door computerfouten of andere fouten of oorzaak dat een product of dienst op de Sites een verkeerde prijs heeft of een onjuiste beschrijving heeft. In het geval dat R2M SPORTS bepaalt dat een product of dienst een verkeerde prijs of een onjuiste beschrijving heeft, behoudt R2M SPORTS zich het recht om iedere actie te ondernemen die zij redelijk en nodig vindt, naar eigen goeddunken, om de fout te herstellen. R2M SPORTS gaat ermee akkoord u op de hoogte te stellen indien dit gebeurt. U gaat ermee akkoord R2M SPORTS onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van fouten in de prijs of beschrijving of wanneer tegenstrijdigheden plaatsvinden in producten of diensten die u via de Site bestelt en u stemt in met iedere corrigerende actie die door R2M SPORTS wordt ondernomen.

   

  15. DISCLAIMERS


  A) GARANTIE DISCLAIMER: DE SITE EN DE MATERIALEN HIERIN WORDEN DOOR R2M SPORTS VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. R2M SPORTS WEIGERT ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN FITNESS VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, MATERIALEN, INHOUD, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DE SITE. R2M SPORTS GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT DE OPERATIE VAN DE SITE OF DE MATERIALEN OP DE SITE JUIST, COMPLEET, BETROUWBAAR, FOUTLOOS, ONDERWORPEN AAN CORRECTIE ZIJN. R2M SPORTS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPEFOUTEN OF OMISSIES MET BETREKKING TOT PRIJZEN, TEKSTEN OF FOTO’S. HOEWEL R2M SPORTS ERVOOR PROBEERT TE ZORGEN DAT UW TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITE VEILIG IS, KAN R2M SPORTS NIET EN VERKLAART EN GARANDEERT R2M SPORTS NIET DAT DE SITE GEEN FOUTEN BEVAT, ONONDERBROKEN is, VRIJ IS VAN ONBEVOEGD GEBRUIK (WAARONDER HACKERS VAN DERDEN OF DENIAL OF SERVICE AANVALLEN) OF ANDERSZINS AAN UW EISEN VOLDOEN.

  U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE, WAARONDER ALLE INHOUD, DATA OF SOFTWARE VERSPREID DOOR, GEDOWNLOAD OF TOEGANG VERKREGEN VAN OF DOOR DE SITE, OP UW EIGEN RISICO EN UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS. IEDERE VORM VAN VERTROUWEN OP IEDER ADVIES, MENING, STELLING OF ANDERE INFORMATIE VERTOOND OF VERSPREID VIA DE SITE IS OP UW EIGEN RISICO. R2M SPORTS BEHOUDT ZICH HET RECHT, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, OM TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING ENIGE EN ALLE INHOUD OP DE SITE TE VERANDEREN, FOUTEN OF OMISSIES OP IEDER ONDERDEEL VAN DE SITE TE CORRIGEREN OF OM TOEGANG TOT DE SITE TE WEIGEREN AAN IEDEREEN OP IEDER MOMENT. R2M SPORTS DRAAGT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOORTKOMEND UIT UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT.

  B) VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VAN GEBRUIKER: HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN ALLE MENINGEN, ADVIES, DIENSTEN, KOOPWAAR EN ANDERE INFORMATIE GELEVERD OP OF DOOR DE SITE OF OP INTERNET IN HET ALGEMEEN TE EVALUEREN. HET INTERNET EN DRAADLOZE DATA DIENSTEN BEVATTEN ONBEWERKTE MATERIALEN, WAARVAN EEN DEEL SEKSUEEL EXPLICIET IS OF AANSTOOTGEVEND IS VOOR U. U HEEFT TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN OP EIGEN RISICO. R2M SPORTS HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN ACCEPTEERT OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN. R2M SPORTS ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U VOOR GEBRUIKSKOSTEN GERELATEERD AAN EEN APPARAAT DAT U GEBRUIKT OM DE SITE TE BEZOEKEN OF DE FUNCTIONALITEITEN OF AANGEBODEN DIENSTEN OP DE SITE TE GEBRUIKEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GEBRUIKSKOSTEN VOOR MOBIELE TELEFOONS, SMARTPHONES EN ANDERE APPARATEN, DRAADLOOS, BEDRAAD OF ANDERS.

   

  16. SCHADELOOSSTELLING


  U GAAT AKKOORD MET HET SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN VAN R2M SPORTS FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, INSTRUCTEURS EN WERKNEMERS VAN ALLE CLAIMS OF EISEN, WAARONDER AANVAARDBARE JURIDISCHE KOSTEN, GEMAAKT DOOR DERDEN VANWEGE OF VOORTKOMEND UT UW GEBRUIK VAN DE SITE, SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SCHENDING DOOR U OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN UW LIDMAATSCHAPSNAAM OF WACHTWOORD OF IEDER INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDER RECHT VAN EEN PERSOON OF ENTITEIT.

   

  19. Afdwingbaarheid en Toelaatbaarheid
   

  Deze Gebruiksvoorwaarden zullen: (a) voor alle doelen “schriftelijk” of “op schrift” worden geacht, en leven alle wettelijke, contractuele en andere wettelijke eisen na van een schrijven; (b) juridisch afdwingbaar zijn als een ondertekend schrijven als tegen de partijen behoudens de elektronische documenten; en (c) als “origineel” worden geacht wanneer ze vanuit elektronische dossiers geprint worden en worden opgesteld en bijgehouden onder normale bedrijfsuitoefening. Elektronische documenten geïntroduceerd als bewijs in gerechtelijke, arbitraire, mediërende of administratieve procedures zullen, indien opgesteld en bijgehouden in de normale bedrijfsuitoefening, in dezelfde mate ontvankelijk zijn als bedrijfsdocumenten in geschreven vorm die op dezelfde manier opgesteld en bijgehouden worden.

   

  20. Diversen


  • Geen ontheffing: Tekortkoming van R2M SPORTS om aan te dringen of afdwingen van strikte uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een ontheffing van enige bepaling of recht en zal niet voorkomen dat R2M SPORTS later strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden vereist door een persoon.
  • Modificatie: Noch het gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen op enige wijze enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen.
  • Toewijzing door R2M SPORTS: R2M SPORTS mag haar rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde toewijzen aan iedere partij, zonder kennisgeving aan u.
  • Scheidbaarheid: Indien enige provisie van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zal worden geacht, zal die bepaling scheidbaar worden geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de validiteit en toepasbaarheid van de overige bepalingen.
  • Toepasselijk recht: Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. U gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord en onderwerpt u aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland met betrekking tot ieder proces, actie of claim voortkomend uit deze Overeenkomst. Iedere oorzaak van actie of claim u mogelijk heeft met betrekking tot de Site moeten binnen een (1) jaar na het ontstaan van de claim of oorzaak van actie worden ingediend, of een dergelijke claim of oorzaak van actie is verjaard.