• Versie 1.0

  Algemene Voorwaarden R2M

  Artikel 1: Inschrijvingen, rittenkaarten en abonnementen bij R2M SPORTS

  • Aanmelden als lid bij R2M SPORTS kan uitsluitend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

  • Aanmelding voor personen tot 18 jaar dienen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

  • Een abonnement geeft het recht op een bepaald aantal maal sporten per week. Voor het volgen van lessen met een rittenkaart ontvang je ritten. Deze ritten zijn gebonden aan één rittenkaart en zijn vanaf de datum van uitgifte maximaal 100 dagen geldig. De ritten en abonnementen zijn niet overdraagbaar.

  • Een maandabonnement bij R2M SPORTS wordt aangegaan voor onbepaalde duur en er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

  • R2M SPORTS behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 augustus met maximaal 15% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. wijzigingen in het BTW tarief) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

  • Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk of per email (info@R2MSPORTS.nl) gebeuren. Mondelinge opzeggingen of via sms, WhatsApp, Facebook ect. worden niet geaccepteerd.

  • R2M SPORTS behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de medewerkers, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

  • Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

  • Wijziging lidmaatschap: Upgraden kan ieder gewenst moment, Downgraden uitsluitend per eerste van de volgende maand met als voorwaarde dat dit voor de 15e van de voorgaande maand is doorgeven via info@R2MSPORTS.nl.


   Artikel 2: Betalingen

  • Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso. Deze zal rond de eerste van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. De eerste maand wordt naar rato berekend en achteraf geïncasseerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, zullen wij u €4,- de stornokosten in rekening te brengen. Bij iedere daarop volgende storno zullen wij naast de stornokosten ook €15,- administratiekosten in rekening brengen.

  • Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de lessen te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 40,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.

  • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

  • Tijdens de periode wanneer er minder/geen lessen zijn,  gaan de betalingen gewoon door.


   Artikel 3: Openingstijden/Lestijden/Reserveren lessen

  • R2M SPORTS is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/ritten de lessen geheel of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen, carnaval, vakantieperiode en ziekte.

  • R2M SPORTS is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/ritten de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

  • Bij ziekte van de instructeur zal R2M SPORTS alles doen om voor vervanging te zorgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken heeft R2M SPORTS het recht om  deze lessen te laten vervallen.


  Artikel 4 :Risico en aansprakelijkheid

  • Lid verklaart bij deze volledig gezond te zijn om sport te beoefenen, zoals bij R2M SPORTS gegeven wordt. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).

  • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen of activiteiten, die deel uitmaken van R2M SPORTS, is geheel voor eigen risico van het lid.

  • Zowel R2M SPORTS als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

  • Zowel R2M SPORTS als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van het lid.


   Artikel 5: Klachten en huisregels

  • In geval van klachten met betrekking tot R2M SPORTS dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de medewerkers en in tweede instantie tot de directie van R2M SPORTS.

  • Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van R2M SPORTS en hiernaar te handelen.

  • Deze algemene voorwaarden en de huisregels van R2M SPORTS zijn terug te vinden op de website www.R2MSPORTS.nl.

  • Tijdens de lessen dient u ten allen tijden correct gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten en het gebruik van een handdoek is verplicht. 

  • Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

  • U dient zich te houden aan de door R2M SPORTS gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is R2M SPORTS gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.  

  • Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van R2M SPORTS beoordeeld.

R2M SPORTS

E-mail:                 info@r2msports.nl

Telefoon:             +31 (0)650927605

BTW:                    NL002241879B35

KVK:                     51011700

LOCATIE
Studio Leusden

't Koendert 8A

3831 RB Leusden