• Versie 1.0

  Privacyverklaring R2M SPORTS

  R2M SPORTS

  R2M SPORTS, gevestigd aan Hekkerdereef 2B, 3832 JD Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://www.r2msports.nl/

  Hekkerdereef 2B, 3832 JD Leusden 0650927605

  Terence van den Hurk is de Functionaris Gegevensbescherming van R2M SPORTS

  Hij is te bereiken via info@r2msports.nl

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

   

  R2M SPORTS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam

  - Geboortedatum

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in ons ledenportaal aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  - IBAN

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@r2msports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   

  R2M SPORTS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van jouw betaling

  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  - Om goederen en diensten bij je af te leveren

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

   

  R2M SPORTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R2M SPORTS) tussen zit.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   

  R2M SPORTS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens na uitschrijving:

  - Voor- en achternaam > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - Geboortedatum > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - Adresgegevens > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - Telefoonnummer > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - E-mailadres > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - Overige persoonsgegevens > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

  - Bankrekeningnummer > Max 1 jaar na uitschrijven bij R2M SPORTS

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

   

  R2M SPORTS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   

  R2M SPORTS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door R2M SPORTS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te

  sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@r2msports.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . R2M SPORTS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   

  R2M SPORTS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@r2msports.nl

R2M SPORTS

E-mail:                 info@r2msports.nl

Telefoon:             +31 (0)650927605

BTW:                    NL002241879B35

KVK:                     51011700

LOCATIE
Studio Leusden

't Koendert 8A

3831 RB Leusden